PTA

Årsmöte 2017 13 november - PTA IES Liljeholmen

 

Kallelse till årsmöte 2017

Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Liljeholmen (PTA IES Liljeholmen)

 

Tidpunkt och plats

Årsmöte hålls måndagen den 13:e november 2017 klockan 19:00 till 20:30 i skolans lokaler på Tellusborgsvägen 83-87, Hägersten.

 

Dagordning

Enligt §9 i föreningens stadgar ska årsmöte ha följande punkter på dagordningen:

 

1. Öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän för mötesprotokollet

5. Godkännande av dagordning

6. Fastställande av röstlängd (kan uppskjutas till eventuell votering)

7. Fastställande av att mötet har blivit stadgeenligt utlyst

8. Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse

9. Presentation av revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

11. Val av styrelsemedlemmar, revisor och revisorssuppleant

12. Val av valberedning, samt utse sammankallande

13. Beslut om medlemsavgift

14. Motioner från medlemmar

15. Övriga ärenden

16. Avslutning

Verksamhetsberättelse för 2017 för PTA IES Liljeholmen

 

Styrelsen för PTA IES Liljeholmen avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden December 2016 - November 2017.

Dokument och annan info till mötet

Som PDF-filer på skolans hemsida under PTA-fliken finns denna kallelse med dagordning, valberedningens förslag till styrelse, styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning, inga motioner inskickade styrelsens förslag samt revisionsberättelse.

 

VÄLKOMMEN!

 

PTA:s styrelse

IES Liljeholmen

Styrelse

Ordförande: Linda Kaplan

Vice Ordförande och styrelsens representant till elevrådet: Ken Kacel

Kassör: Ove Lindström

Sekreterare: Anders Medeborn

Ansvarig för medlemmar och resurser: Yuko Ono

Aktivitet och eventansvarig: Veronica Bergholtz

Kommunikationsansvarig: Linda Bodén

Ledamot: Farah Stjärne t.o.m 2017-05-16

 

Revisorer

Revisor: Olle Berg

Revisor Suppleant: Kathrine Karlsson

 

Övriga valda

Sammankallande valberedningen: Ewa Dahlén

Valberedning: Daniel Hartley

Valberedning: Jenny Winther

Valberedning: Kathrine Karlsson

Valberedning: Per Roslin

 

Medlemsantal

Under 2016 hade föreningen färre är 80 betalande medlemmar (100 kr/medlem/år*79 pers=7900kr) Nu vid 2017 års slut har föreningen 420 st medlemmar. En ökning med 340 st. Detta är ett resultat av vår strategi att knyta till oss fler medlemmar för ökat engagemang bland föräldrar samt mindre administration. Medlemsavgiften har under året varit noll kr.

 

Styrelsens berättelse

Föreningens ändamål är att fungera som kommunikationsplattform mellan föräldrar och skola, med fokus på hela skolan, dess utveckling och skapande av mervärde för eleverna.Styrelsen ska alltid ha samsyn och vara enade i vad som ska tas upp mot skolan och dess ledning.

Styrelsen har genomfört 10 st styrelsemöten under december 2016 - November 2017, Vi har även haft två st medlemsmöten, ett per termin. I början av året förtydligade styrelsen våra roller, ansvar samt strategi. Vi jobbade fram vår kommunikationsplan och tog fram en års och aktivitetskalender. Skapade en grafisk profil och en logotyp för PTA samt tog fram två st roll ups. PTA har haft närvaro vid terminsstart, introduktionsdagar samt skolavslutningar där vi aktivt arbetat med värvning av medlemmar. Vi har fördjupat samarbetet med skolan och deltagit i deras planering för läsåret 2017/18. Även ett väl fungerande samarbete med elevrådet har etablerats där PTA medverkat på flertalet elevrådsmöten. Vi har flyttat samtlig lagring av dokumentation från Dropbox till Google Drive där vi har en fungerande struktur.

Under året har beslut verkställt gällande ändring av stadgar. Beslutet gäller att begränsning av tid styrelsemedlem kan sitta har tagits bort. Vi har också tagit första beslut gällande antal medlemsmöte och begränsa det till ett minimum av 1 per läsår. Beslutet måste lyftas kommande årsmöte eller medlemsmöte för att verkställas.

Aktiviteter och evenemang PTA har arrangerat under året är mellanstadiedisco (april), Autumn Fair (September).

 

Ekonomi

Se bilagor för resultat och balansräkning samt verksamhets- och revisionsberättelse.

 

Övrigt

Autumn Fair samlade in ca 55 000 kr och ska enligt tidigare beslut fördelas 50% till deltagande klasser och 50% till investering i material som alla elever kan ta del av i skolan. Elevrådet har inkommit med ett underlag med elevernas önskemål. Detta underlag tar sedan skolan del av och gör sina prioriteringar. Till sist beslutar den nya PTA styrelsen/skolan hur pengarna används samt genomför inköp i senast i början av nästa år.

 

 

Valberedningens förslag till årsmötet 2017

 

 

Styrelsemedlemmar

 

Anders Medeborn (sitter kvar)

Veronica Bergholtz (sitter kvar)

Ken Kacel (sitter kvar)

Tareq Kahn (nyval)

 

 

Avgående styrelsemedlemmar är Linda Kaplan, Yuko Ono, Linda Bodén, Farah Stjärne, Anna Savelius och Ove Lindström.
Kathrine Karlsson avgår som revisorssuppleant

I valberedningen avgår Ewa Dahlén, Daniel Hartley Anna Savelius och Kathrine Karlsson.

 

 

 

Revisor och revisorssuppleant

 

Olle Berg, revisor

Vakant, revisorssuppleant

 

Valberedning

 

Jenny Winther

Per Roslin

 

 

Härmed kallas alla PTA medlemmar till årsmöte 2017 för den ideella föreningen Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Liljeholmen (PTA IES Liljeholmen).

 

Medlem är en vårdnadshavare per elev vid Internationella Engelska Skolan i Liljeholmen, som registrerat sig på medlemsblankett.

 

 

 

PTA IES Liljeholmen Räkenskapsår Augusti 2016-Juli 2017

Balansräkning

Tillgångar 2017 2016

Kassa & Bank 18 019,04 kr 83 476,00 kr

Eget kapital 17 919,04 kr 83 476,00 kr

Skulder

skulder (not 1) 100,00 kr -

Balansomslutning 18 019,04 kr 83 476,00 kr

Resultaträkning

Rörelseintäkter

Övriga intäkter 3 242,00 kr 1 539 kr

Medlemsintäkter 3 800,00 kr 7 900 kr

Spring fair intäkter - 69 667 kr

Rörelsekostnader

Varor, material och tjänster -64 176,96 kr -

Övriga kostnader -8 422,00 kr -21 522,30 kr

Spring fair kostnader - -8 816,70 kr

Verksamhetsårets resultat -65 556,96 kr 48 767,00 kr

Not 1: Skulden på 100 kr är en periodisering av underutbetalning som reglerades efter bokslutsåret.

Förvaltningsberättelse

Allmänt

Föräldrarföreningen på den Internationella Engelska Skolan I Liljeholmen startades i Augusti 2014. Registrering av föreningens stadgar kom skatteverket tillhanda i början av 2015. Syftet med föreningen är att vara en kommunikationskanal mellan föräldrar, lärare och elever samt vara en värdeskapande organisation för skolan.

Väsentliga händelser under året

Ekonomi

Under året har ekonomin varit stundtals ansträngd, då en skatteskuld förföll och gick till Kronofogden för inbetalningskrav. Det innebär att föreningen nu fram till 2022 har en betalningsanmärkning. Det har under året gjort det något mer besvärligt att bedriva en effektiv verksamhet, då föreningen för närvarande inte får öppna konto i föreningens organisationsnummer.

Under våren pågick en lång dialog med Skatteverket för att föreningen skulle anses skattebefriad för 2016 och 2017 års skattedeklarationer. Lagom till sommarlovet beslutar Skatteverket att godkänna föreningens ansökan för 2017 efter kompletterande information. Återtagning av 2016 års skatt är tyvärr inte möjlig eftersom denna förföll till Kronofogden. Föreningen har valt att inte gå vidare med ärendet.

 

 

 

Parent Teacher Association at IES Liljeholmen

 

PTA (Parent Teacher Association) is all about being the link between students, school and parents in order to create a good environment and fun activities both in- and outside of school.

Our role is to work, as a communication platform between parents, teachers and students in order to influence the positive development of the school with the pupils’ needs at the center of our focus. PTA collaborates with management, teachers and the student council.

As a member of PTA you will be able to network with other parents, be the first to know about important news and upcoming events, attend seminars with interesting topics and much more.

The membership is free

 

Welcome to PTA!

 

PTA’s Organisation

 
Our school, our kids, our future

 

PTA IES Liljeholmen

The Constitution for the Parent Teacher Association of the International English School Liljeholmen (PTA IES Liljeholmen)

§ 1 Associations Name

The association’s name is the Parent Teacher Association of the International English School (PTA IES Liljeholmen).

§ 2 The Association’s Aim

The aim of the association is to provide a means of communication between the parents and the school, with the focus being on the school as a whole, its development and increasing the pupils benefit.

§ 3 Place of Residence

The Association resides in Hägersten-Liljeholmen, Stockholm’s Community.

§ 4 Members

One guardian per child is allowed to be a member of the PTA IES Liljeholmen upon payment of the membership fee.

§ 5 Membership Fee

The membership fee is annual and will be decided at the annual general meeting (AGM). It is non-refundable.

§ 6 Withdrawal of Membership

The association has the power to withdraw membership from a member deemed to be purely working against the aims and goals of the association, breaking its constitutional rules or behaving in such a way as could damage the association. The decision to withdraw membership requires a two thirds majority vote of the Board of the association. A member who has had their membership withdrawn has the right to appeal at the next Annual General Meeting. The withdrawn member’s membership fee is non-refundable.

§ 7 Class Representatives

At the start of the autumn term every year the parents of the children of each class have the right to nominate two class representatives to represent the class in the PTA IES Liljeholmen, preferably one of each gender.

§ 8 Governing Body

Decisions affecting the association will be made at the AGM and at the PTA Board meetings.

§ 9 Annual General Meeting (AGM)

The AGM is to take place with 3 months of the commencement of the new school year in the autumn. Invitations to the meeting should be sent out no earlier than 6 weeks and no later than 2 weeks before the date set for the meeting.

The invitation shall contain at least the following:

  • the meeting protocol
  • a suggested agenda
  • nominations to the board
  • an activity report from the Board
  • a suggested membership fee
  • a treasury report
  • a copy of the year end accounts.

At the meeting the Board are required to give a report on their activities throughout the year and also a financial report. The auditor is required to give their financial year statement. Suggested motions for the PTA need to be sent to the PTA Board by the 30th September.

The AGM Agenda needs to contain at least the following list of items

1. Opening address

2. Selection of the chairperson for the meeting

3. Selection of the secretary for the meeting

4. Selection of two people to ratify the minutes of the meeting

5. Approval of the agenda

6. Confirmation of the voting list (can be left until just before voting)

7. Confirmation that the invitation to the meeting has followed the constitutional rules

8. Presentation and approval of the years PTA’s Activities Report

9. Presentation of the Auditor’s Report

10. Decision to discharge the previous year’s PTA Board

11. Voting in of the new PTA Board, Auditor and Vice-Auditor

12. Election of Board positions

13. Agreement on the coming year’s membership fee.

14. Motions from the members

15. Other items

16. Closing of the meeting

 

§ 10 General PTA meetings

General PTA meetings are held when the Board deems it necessary. The recommendation is that two meetings should be held per term. Class representatives should also attend these along with the Board, according to § 7. The Board has the responsibility of organising a general PTA meeting within one month after a request is received which has been signed  by either 50 members or PTA representatives of a minimum of 5 classes. General PTA meetings are informative only and may lead to an Extraordinary General Meeting or a recommendation to the Board. The invitation should including the agenda and must be received at the latest 2 weeks before the meeting.

§ 11 The Board

The Board is alongside the AGM, the association’s highest governing body. The Board shall be made up of a minimum of 5 and a maximum of 11 members. These will be voted in at the AGM and during the inaugural meeting decide among themselves the various positions: chairperson, secretary, treasurer and other members. Board members as a rule should sit for a 2 year period. The first Board has agreed that this initial Board will consist of half of the members stepping down after the first year and the remaining staying on for the following year. There after all Board members will sit for a 2 year period. No Board member may sit for 2 consecutive periods in a row.

The Boards job is to represent the association, protect its interests and manage its affairs. The Board decides on behalf of the association so long as nothing different is written into the statutes. The Board shall: execute decisions made at the AGM, be responsible for the association’s financial affairs and accounts, create a general and financial report no later than 4 weeks before the AGM is due to be held and have the financial report ready for audit. Also the Board is responsible for deciding on the place and date of both the AGM and the General Meetings and prepare for the motions being brought forward.

It is recommended that the Board meet once a month between May and September apart from December. A minimum of half the Board must be present in order for it to be a quorum. Decisions are made by simple majority; in the case of a tie the chairperson has the casting vote. Board meetings should follow a protocol which should be adjusted by the chairperson. The secretary is responsible for maintaining a list of the paid members. Two joint signatories from the Board should be authorised. The position of a member on the Board ceases early upon either there removal or their wish to set down. Notification of the intention to step down must be done in writing and given to the Board. If the chairperson resigns early they are to be replaced by the vice-chairperson, if an ordinary board member resigns early the responsibility to replace them for the remaining mandated time lies with the remaining board members. The association can only adhere to the association’s assets.

§ 12 Voting Rights

Every member has one voting right per child. Voting is not allowed by means of proxy.

§ 13 Voting

Voting is held in the open. Members can request closed voting. In this case a voting counter must be selected. A majority decision decides. The quorum is reached depending on the number of members with voting rights at the meeting.

§ 14 The Nominations Committee

The nomination committee consists of at least one and a maximum of two people per class year. One of those should be appointed as coordinator. The Election Committee is selected at the AGM and holds their positions until the next AGM. They are responsible for nominating Board members and the Auditor. The members have the right to give their candidate suggestions to the committee up to one week before the election. The committee then pass on the list of candidates to the Board at the meeting. Further nominations of candidates can happen after this. All candidates must have accepted nomination.

§ 15 Auditor

For examination of the board’s administration and accounts an auditor and vice-auditor need to be appointed at the AGM. The accounts should include both the fiscal year and the accounting year and be ready for examination by the auditor at the latest 4 weeks before the AGM.

§ 16 The Accounting Year

The association’s accounting year runs from 1st August until 31st July the following year.

§ 17 The PTA Statutes

Changes to the statutes can be brought forward by either the Board or an individual member. They must be in written form and presented to the Board by 31st September. In order to be implemented they require a two thirds majority at two consecutive meetings with a minimum of one month’s interval, whereby one of the meetings is an AGM.

§ 18 Dissolution of the Association

In order to dissolve the association a majority of two thirds is required at two consecutive members meetings, with a minimum interval of one month apart, whereby one of the meetings is the AGM. The dividing up of the association assets should be decided at these meetings and should be for the pupils benefit. If no agreement can be reached then the assets should be donated to BRIS.