PTA/PSA

PTA = Parent Teacher Association på IES Liljeholmen

I slutet av vårterminen arrangerade PTA tillsammans med eleverna på skolan en “spring fair”. Konceptet spring fair kan vara allt ifrån en loppis till försäljning elevernas egen-producerade saker. Detta år beslöt eleverna att varje klass skulle ha ett tema. En klass ordnade ”spökhus” i skolans källare, en annan som hade Japan som tema ordnade med origami, ytterligare en annan hade Mexico som tema och gjorde hemgjorda ”pinjatas” fyllda med godis samt sålde tacos. 

Vi hade över 500 besökare, det blev fest för hela familjen och eleverna var verkligen stolta över vad de åstadkommit. På spring fair sågs elever från olika klasser och årskullar ha kul tillsammans. Nya elever togs hand om av de gamla, föräldrar engagerade sig i barnens aktiviteter och nätverkade med både föräldrar och lärare. Som ni säkert förstår var PTA väldigt stolta också men inget av detta hade kunnat genomföras utan elevernas storartade jobb, föräldrarnas engagemang och slutligen är det gästerna som gör festen. 

Vi fick in mycket pengar som kommer att användas under kommande skolår. På skolavslutningen uppmärksammade PTA elevrådet samt klasser vars insatser varit extra omfattande under spring fair. 

Nu har vi ett härligt nytt skolår, häng med och engagera dig i skolan, lärarna, eleverna och PTA. Tillsammans gör vi skillnad! Du kan gå med som passiv medlem eller som engagerad PTA-representant eller styrelseledamot. Hur mycket du vill engagera dig är ditt eget val. Vänligen gå med i PTA på IES Liljeholmen och gör en insats för vår skola, våra barn och vår framtid.

Vi uppskattar ditt stöd!

PTA finansieras via en årlig medlemsavgift. För vissa aktiviteter, såsom vårfesten tas en entréavgift. Frivilliga donationer mottas så klart gärna.

Hur blir jag PTA-medlem?

Vänligen betala 100:- kronor till

Nordea, clearing number: 3082

Bankkonto: 23 688 03

Märk betalningen med de första tre (3) bokstäverna i ditt barns förnamn, mellanslag, de första tre (3) bokstäverna i ditt barns efternamn, mellanslag, klass. Exempel: Maria Svensson = MAR SVE 7B

Det fungerar även att swisha PTA medlemsavgiften, vänligen swisha till 0722-62 90 41. Glöm inte att ange ditt eget och ditt barns namn och klass.

Är du intresserad av att bli PTA styrelsemedlem eller bli PTA-representant?

Frågor?

Idéer för att förbättra vår skola?

PTAs organisation

Årsplan

Vår skola, våra barn, vår framtid

PTA IES Liljeholmen

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Liljeholmen (PTA IES Liljeholmen)
 
§ 1 Föreningens namn
 

Föreningens namn är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Liljeholmen (PTA IES Liljeholmen).

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att fungera som kommunikationsplattform mellan föräldrar och skola, med fokus på hela skolan, dess utveckling och skapande av mervärde för eleverna.

§ 3 Säte

Föreningen säte är i Hägersten-Liljeholmen, Stockholms kommun.

§ 4 Medlem

Medlem är en vårdnadshavare per elev vid Internationella Engelska Skolan i Liljeholmen, som betalar medlemsavgift.

§ 5 Medlemsavgift

Årlig medlemsavgift bestäms på årsmötet. Medlemsavgift återbetalas ej.

§ 6 Utträde

Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens syfte och ändamål, bryter mot dess stadgar eller annars handlar på sådant sätt att föreningen skadas. För beslut om uteslutning fordras att minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter röstar för en uteslutning. Utesluten medlem har rätt att få sin sak prövad på årsmötet. Utesluten medlems årsavgift återbetalas ej.

§ 7 Klassrepresentanter

Vid höstterminsstarten varje läsår har elevernas föräldrar i varje klass rätt att utse minst två representanter som skall företräda klassen i PTA IES Liljeholmen. En jämn könsfördelning föredras.

§ 8 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet och PTA styrelsemöte.

§ 9 Årsmöte

Årsmöte ska hållas inom 3 månader efter läsårets start. Kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före mötet.

Kallelsen skall, förutom mötesformalia, innehålla förslag till dagordning, valberedningens förslag till styrelse, styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till medlemsavgift, revisionsberättelse samt årsredovisning.

Vid årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse och årsredovisning. Revisorerna ska lägga fram revisionsberättelse.

Motioner ska vara PTAs styrelse tillhanda senast den sista september.

Vid årsmöte ska minst följande ärenden förekomma:

1. Öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän för mötesprotokollet

5. Godkännande av dagordning

6. Fastställande av röstlängd (kan uppskjutas till eventuell votering)

7. Fastställande av att mötet har blivit stadgeenligt utlyst

8. Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse

9. Presentation av revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

11. Val av styrelsemedlemmar, revisor och revisorssuppleant

12. Val av valberedning, samt utse sammankallande

13. Beslut om medlemsavgift

14. Motioner från medlemmar

15. Övriga ärenden

16. Avslutning

§ 10 Allmänt PTA möte

Allmänt PTA möte hålls då styrelsen finner det nödvändigt. Rekommendation är att det hålls två möten per termin. I denna grupp ingår representanterna från varje klass, enligt § 7. Styrelsen ska också anordna allmänt PTA möte inom en månad efter det att sådan begäran kommit in till styrelsen undertecknad av minst 50 medlemmar eller PTA representanter från minst 5 olika klasser.

Allmänt PTA möte är rådgivande och kan leda till ett extra medlemsmöte eller en rekommendation till styrelsen. Kallelse med mötesagenda skall ske senast två veckor före mötet.

§ 11 Styrelsen

Styrelsen är vid sidan av årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av minst 5 och maximalt 11 ledamöter. Dessa väljs på årsmötet och under det konstituerande mötet utser styrelsen inom sig ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionella medlemmar.

Val av styrelseledamöterna sker i regel för en period av 2 år. Som övergång ska första styrelsen väljas genom att hälften av ledamöterna väljs till en period av 1 år och resterande till två år, därefter sker valet för en period av två år.

En styrelsemedlem får inte sitta två på varandra följande perioder.

Styrelsens uppgift är att företräda föreningen, bevaka dess intressen och handha dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt senast 4 veckor före årsmötet underställa dessa för revisorernas granskning. Därtill ska styrelsen bestämma dag och plats för årsmöten och allmänna PTA möten och förbereda de ärenden som där skall behandlas.

Styrelsen rekommenderas ha möte en gång per månad mellan september och maj, utom i december.

Styrelsen är beslutsför om minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Vid styrelsemöte ska föras protokoll, som ska justeras av ordförande. Styrelsens sekreterare ska upprätthålla lista över betalande medlemmar.

Föreningens firma tecknas av styrelsen, två i förening av ledamöterna.

Uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om ledamoten utesluts eller om ledamoten begär det. Anmälan om avgång görs skriftligen till styrelsen. Om ordförande avgår i förtid ersätter vice ordförande. Om en styrelseledamot i övrigt avgår i förtid skall återstående styrelseledamöter vidta åtgärder för att ny styrelseledamot tillsätts för den återstående mandattiden.

För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar.

§ 12 Röstandel

Varje medlem har en röst per elev. Röstning får ej ske genom ombud.

§ 13 Röstning

Röstning sker öppet. Medlem kan begära sluten omröstning. I samband med detta skall rösträknare utses. Beslut fattas med enkel majoritet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Valberedning

Valberedning består av minst en och maximalt två personer per årskurs. En av dessa utses som sammankallande. Valberedningen väljs av årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte.

Valberedningen ska föreslå styrelseledamöter samt revisor.

Medlem äger rätt att senast en vecka före möte med val, lämna förslag på kandidater till valberedningen.

Valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som valberedningen har. Ytterligare kandidatnomineringar kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater ska ha godtagit nomineringen.

§ 15 Revisor

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses på ordinarie årsmöte en revisor och en revisorssuppleant. Räkenskaperna ska omfatta verksamhetsår och räkenskapsår och vara avslutade för revision senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

§ 16 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 augusti till och med 31 juli påföljande år.

§ 17 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring får lämnas av styrelsen eller enskild medlem. Förslaget ska skriftligen lämnas till styrelsen senast den sista september. För stadgeändring fordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum varav det ena skall vara årsmöte.

§ 18 Upplösning

För föreningens upplösning fordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte.

Upplöses föreningen ska beslut om fördelning av föreningens tillgångar fattas av de två medlemsmötena.

Fördelningen skall göras så att den på bästa sätt gynnar skolans elever. Om inget beslut fattas ska tillgångarna tillfalla BRIS.

 

PDF icon Bokslut PTA IES Liljeholmen 2015.pdf

PDF icon Kallelse + Dagordning PTA Årsmöte 2015.pdf

PDF icon Motioner PTA Årsmöte 2015.pdf

PDF icon Revisionsberättelse PTA 2015.pdf

PDF icon Valberedningens förslag PTA IES Liljeholmen 2015.pdf